top of page

Jak vybrat kvalitní učebnici nové informatiky aneb Doporučení docenta Jiřího Vaníčka

Ne všechny vzdělávací materiály jsou vhodné pro novou informatiku. Učitelé při výběru učebnic musí rozpoznat, jestli aktivity v učebnici směřují ke dvěma základním cílům, které RVP ZV definují a kterými jsou porozumění počítači (nikoliv jeho ovládání) a dále rozvíjení žáka, jeho informatického myšlení.

Vaníček tabulka aktualizace 21.3.2023.jpg

Docent Jiří Vaníček vytvořil průvodce novými učebnicemi informatiky pro 1. stupeň základní školy. Autor článku dlouhodobě připravuje budoucí učitele 1. stupně na to, jak informatiku učit, byl vedoucím autorského kolektivu, který připravil sadu učebnic informatiky na portálu

i-myšlení.cz. V článku nabízí porovnání těchto učebnic z hlediska, nakolik naplňují vizi nové informatiky.

Docent Vaníček učebnice porovnává z těchto hledisek:

  • pokrytí oblastí nové informatiky podle RVP ZV

  • rozvíjení informatického myšlení žáků

  • metodická podpora učiteli

  • informace o naplnění očekávaných výstupů RVP ZV

 

„Sada učebnic Informatika pro 1. stupeň ZŠ, jejímž hlavním autorem je Peter Agh (Pirát Rudovous, Uffi a Uffi, Hledá se Puffy), přináší řadu témat nové informatiky: kódování dat, modelování pomocí schémat, propedeutiku algoritmizace, práci s daty. Především témata kódování, modelování a práce s datovými strukturami obsahují velmi pěkné úlohy.“

„Informatika s Rudovousem, Uffi nebo Puffym obsahuje úlohy podporující aktivní přístup k učení, které dobře rozvíjejí informatické myšlení. Úlohy ukazují, kde se v běžném životě vyskytují situace, v nichž se informaticky myslí. Úlohy jsou hravé, žáci musí přemýšlet a přicházet věcem na kloub.“

„Na webu nakladatelství jsou zdarma ke stažení propracované příručky pro učitele, které na cca 35 stranách dodávají ke každému tématu informace o cílech výuky a souvislostech s informatikou a prakticky ke každé úloze popisují, jak vést výuku, jaké chyby žák může dělat, na co si učitel má dát pozor. Je vidět, že učebnice byly ověřovány na školách. Metodika jistě pomůže učiteli, který s novou informatikou začíná.“

„Informatické učebnice od Frause mají na webu ke stažení dokument Využití učebnic, pokrytí RVP a tipy pro úpravu ŠVP, které se pokrytí RVP věnují podrobně. Učitel si může konkrétně zkontrolovat, které očekávané výstupy naplní, najde tu i pomoc s úpravou školního vzdělávacího programu. Učebnice mají platnou doložku MŠMT.“

 

 

 

Chcete vědět, jak vybrat opravdu dobrou učebnici, která především pokrývá učivo nové informatiky?

Tento článek by měl pomoci zorientovat se a nabídnout kritéria, podle kterých by učitelé mohli vhodné učebnice a další materiály vybírat. 

 

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se ve své odborné činnosti mimo jiné věnuje didaktickému formování výuky informatiky na základních a středních školách a uvedení tohoto předmětu do souvislosti s ostatními vyučovacími předměty. Podílí se na tvorbě kurikula informatického vzdělávání a na tvorbě příslušných učebnic.

Učitelům nabízíme také semináře, webináře a online kurzy, včetně akreditovaných metodických programů, a to v online i prezenční formě. 

Více informací zde.

mořské dno s mušlemi a korály
bottom of page